Artikel vum Josy Lorent aus dem «Letzebuerger Wort» vum 03 Juni 2014

article j-lo LW Sing&Swing