Hei fand dir d’Liveopnam vum Concert “Chantons Paris”
aus dem Artikuss zu Zolwer