D’Presidente vun der Chorale «les Villageois» vun 1909 bis haut


    1909-1919    Michel REUTER-HANSEN
    1919-1924    Jean-Pierre MANGEN
    1924-1947    Nic. REUTER-KIRSCH
    1947-1954    Nic. JUNG
    1954-1979    Ady REUTER
    1979-1991    Emile STIRN
    1991-           Roby MULLER

 
Stacks Image 101